Enterprise Europe Network w Polsce
PARP
Kwalifikator MSP

Wstęp

Wspieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. MŚP stanowią ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw, są największym pracodawcą w unijnej gospodarce i w największym stopniu przyczyniają się do jej rozwoju. Często borykają się jednak z trudnościami w dostępie do kapitału, zewnętrznych źródeł finansowania, jak również nowoczesnych technologii czy innowacji, zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju. Z tego względu prawo unijne przewiduje liczne preferencje dla MŚP, w szczególności możliwość uzyskania większej niż duże przedsiębiorstwa pomocy publicznej. Unijną definicję MŚP skonstruowano zatem w taki sposób, aby wyłonić tylko te podmioty, które rzeczywiście borykają się z typowymi dla MŚP problemami.

Kryteria, na podstawie których dane przedsiębiorstwo zakwalifikować możemy do sektora MŚP, określa Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu („Rozporządzenie 651/2014”). Są one analogiczne do kryteriów przyjętych w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Kwalifikator pomoże Ci ustalić status Twojego przedsiębiorstwa, w oparciu o kryteria określone w Rozporządzeniu 651/2014, przy czym nie rozróżnia on kategorii mikroprzedsiębiorstw, co oznacza, że mikroprzedsiębiorstwa kwalifikowane są jako małe przedsiębiorstwa.

Pamiętaj, że określając status przedsiębiorstwa, oprócz kryteriów dotyczących zatrudnienia oraz sumy bilansowej i obrotów, trzeba uwzględnić także kwestię jego powiązań z innymi przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami, takimi jak m.in. uczelnie wyższe czy jednostki samorządu terytorialnego.

Kwalifikacja w oparciu o powyższe kryteria pozwala w większości przypadków określić w sposób jednoznaczny status przedsiębiorstwa. Należy jednak mieć na uwadze, że w niektórych sporadycznych przypadkach - zdaniem Komisji Europejskiej - nawet jeśli dane przedsiębiorstwo spełnia kryteria formalne uznania go za MŚP, ale w rzeczywistości nie dotykają go typowe dla MŚP problemy, to nie powinno zostać zaliczone do sektora MŚP. Zatem nawet jeśli kwalifikator wskaże, że Twoje przedsiębiorstwo jest małe albo średnie, ale w rzeczywistości nie dotyczą go charakterystyczne dla MŚP trudności i na rynku funkcjonuje bardziej jak duże przedsiębiorstwo, to ostatecznie może ono nie zostać uznane za MŚP.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Kwalifikator MŚP traktować należy wyłącznie jako narzędzie pomocnicze dla ustalenia statusu MŚP. Nie jest on źródłem prawa, jak również nie zawiera jego wiążącej wykładni. Jedyną autentyczną podstawę prawną określającą warunki kwalifikowania przedsiębiorstw do sektora MŚP stanowi Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014. Kwalifikator MŚP nie wiąże PARP, ani jakichkolwiek innych podmiotów, a PARP nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o jego treść lub uzyskany wynik.

UWAGA!

Twoja przeglądarka ma wyłączoną obsługę JavaScript. Aby korzystać z kwalifikatora wymagane jest włączenie obsługi JavaScript.

    Dalej